Vägen till Cirkulär ekonomi

Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

Regeringen har identifierat 4 fokusområden som är av avsevärd betydelse för att uppnå cirkulär ekonomi och författat en genomgående strategi.

Cirkulär-ekonomi compressed

Cirkulär ekonomi – En förklaring 

Cirkulär ekonomi är ett slags sätt att organisera samhället där resursflödet är slutet i ett kontinuerligt kretslopp. Varor som en gång blivit producerade, nyttjas längre för att därefter återanvändas av andra brukare, för att därefter repareras i syftet att förlänga varornas nytta ytterligare, som först därefter återvinns för att bli en giftfri råvara för samma eller någon annan slags ny produkt. På så vis kan ett samhälle minska drastiskt sin förbrukning av jungfruliga resurser och främja hållbar utveckling.

Hållbar industri och produktdesign

Fokusområde 1. ”Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign”

Förutom att miljö- och hälsopåverkan vid tillverkningen av varor ska vara lätt spårbart, så ska kvaliteten, kvoten av återvunnen råvara, livslängden, reparerbarheten samt i slutändan återvinningsmöjligheten premieras.

Slit-och-slängsamhället ska bort ur tillverkningssynpunkt.

Hållbar konsumtion och delningsekonomi

Fokusområdet 2. ”Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster”

För att kunna göra hållbara och väl informerade val, bör konsumenten veta inte bara vilka alternativ som finns, utan även miljömässiga konsekvenser av respektive alternativ.

Konsumenter bör i största möjliga mån se över möjligheterna för delningsekonomi i form av delad ägande- & nyttjanderätt, hyra och leasing för att maximera en produkts nytta under dess livscykel.

Slit-och-slängsamhället ska bort ur konsumentens perspektiv.

Avfallets centrala roll i giftfria och cirkulära kretslopp

Fokusområde 3. ”Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp”

Avfallet ska i största mån förebyggas genom återanvändning och reparation. När dessa möjligheter är uttömda ska avfallet källsorteras och återvinnas på ett miljömässigt och hälsomässigt säkert sätt.

Källsortering både för näringslivet och för privata hushåll bör förenklas och förtydligas genom bättre förpackningar, smidigare förfarande samt genom att tillhandahålla tydlig information kring hur avfallet återvinns för att synliggöra vinsterna.

Materialåtervinning ska effektiviseras för att resultera i tillverkning av sekundära varor som likvärdigt ersätter jungfruliga varor.

Satsning på innovationer och cirkulära affärsmodeller

Fokusområde 4. ”Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller”

Det ska vara attraktivt och lönsamt företagen att satsa på produkter och tjänster som möjliggör återanvändning, reparation och allmänt ökad livslängd för resurserna.

Det ska vara motiverande, om än inte lönsamt i första skede, för industrin att satsa på nya hållbara produktionsmetoder, användning av återvunna råvaror samt cirkulära affärsmodeller.