Effektiv avfallshantering vid din bostad

Mango XL källsorteringskärl för offentlig utomhusmiljö

Hållbara lösningar för effektiv avfallshantering – sopsortera förpackningar där du bor

Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att insamlingen av olika typer av förpackningar ska ske närmare hushållen. Det innebär att du inte ska behöva åka iväg med dina tomma förpackningar och ditt avfall till en återvinningsstation utan kan lämna det där du bor. Syftet med lagförslaget är att öka återvinningen av förpackningar och på så sätt minska koldioxidutsläppen. Förslaget är tänkt att införas etappvis mellan 2024–2026.

Återvinning och avfallshantering – ökat ansvar för kommuner

Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt! Om alla vanliga förpackningar kan lämnas på samma ställe nära bostaden kan också motivationen att sopsortera öka – och det gynnar vår miljö. Regeringen föreslår att kommunerna ska ansvara för att samla in förpackningarna. Många kommuner samordnar redan idag insamling av mat- och restavfall och skulle därför relativt enkelt även kunna samla in olika typer av förpackningar från hushållen. Alla vanliga förpackningar omfattas i förslaget:

  • kartong
  • plast
  • glas
  • metall

Förpackningar av andra material som till exempel trä, keramik och textil samt skrymmande förpackningar och avfall ska hushållen kunna lämna på lättillgängliga miljöstationer. Förutom denna fastighetsnära insamling av förpackningar ska även kommunerna ansvara för källsortering av förpackningar på till exempel torg, lekplatser, gågator och i parker.

Producenternas ansvar kvarstår

Enligt regeringens förslag ska dock inte allt ansvar och alla kostnader i samband med insamlandet av förpackningar ligga på kommunerna. Det är mycket viktigt att producentansvaret kvarstår. Den som bidrar med förpackningar på marknaden ska också vara med och betala för att återvinna dem. Kommunerna ska därför få ett finansiellt stöd för avfallshanteringen via en producentansvarsorganisation för att samla in förpackningarna. Det operativa ansvaret för att samla in förpackningarna läggs på kommunerna, men det ekonomiska ansvaret för återvinningen läggs på producenterna. Sorteringen och insamlandet av förpackningarna ska inte kosta hushållen något.

Genom att behålla producentansvaret ökar incitamentet att undvika onödiga förpackningar och förpackningar som är svåra att återanvända eller återvinna. Detta är särskilt viktigt när det kommer till plastförpackningar där endast några procent idag återvinns och blir till nytt material. Om insamlingen och sorteringen av hushållens förpackningar blir enklare kan också producenterna återvinna mer avfall.

Förslaget som nu har presenterats ger en tydligare ansvarsfördelning. Det ger förutsättningar för nya samarbeten och en ökad återvinning av olika förpackningar vilket i sin tur minskar behovet av nya råvaror och material i produktionen. Naturvårdsverket får i uppdrag att följa upp införandet och utvecklingen av det nya insamlingssystemet.

Källsortering av förpackningar – en viktig del av en cirkulär ekonomi

En smidigare och enklare ansvarsfördelning när det gäller källsortering av förpackningar är en viktig pusselbit för en cirkulär ekonomi och en grön omställning. Det gäller att skapa ett kretslopp där alla resurser nyttjas så effektivt som möjligt. Det innebär att alla resurser som går ska repareras eller återvinnas för att minimera behovet av nya råvaror och material. Alla – staten, kommunerna, producenterna och hushållen – måste gemensamt arbeta för en bättre miljö och just källsortering och återvinning är en viktig del för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Självklart finns det många andra frågor som också måste adresseras för att skapa ett samhälle som tar ansvar för miljö, människor och djur. En kvotplikt som tvingar producenter att alltid använda en viss del återvunnet material vid tillverkningen är ett annat exempel på en åtgärd som skulle kunna påskynda en cirkulär ekonomi.

Sortify välkomnar regeringens förslag. Vi har lång erfarenhet och kunskap om källsorteringslösningar för både utomhus- och inomhusbruk. Vår ambition och vårt mål har alltid varit att det ska vara enkelt att sortera rätt. Men inte bara det, sopsorteringskärlen ska också vara praktiska och enkla att använda. Och så ska de vara snygga och passa in i den miljön där de står! Vi erbjuder bland annat snygga papperskorgar för utomhus och inomhus. Vi utgår från kundens förutsättningar och skapar ett källsorteringssystem som passar miljön och fungerar smidigt.