Uppförandekod

Mango källsorteringskärl för offentlig utomhusmiljö

Etiska riktlinjer för Sortify samt leveranskedjan

Inledning

Denna uppförandekod (nedan kallad "Koden") utgör grunden för våra affärsprinciper och omfattar de grundläggande krav för etiskt beteende och ansvarfullt företagande för att värna om barn, medarbetare och miljö. Koden som baseras på FN- och ILO-konventioner, tillämpas på vår egen verksamhet, samt på affärsrelationer, inklusive förstaledsleverantörer, leverantörer bortom första led, entreprenörer och samarbetspartners. Koden skall betraktas som miniminivå.

  1. Lagar och föreskrifter

Sortify ska följa alla nationella lagar och föreskrifter samt internationella konventioner om sociala förhållanden, arbetsförhållanden, barnarbete och miljöskydd.

Sortify ser gärna att dess leverantörer är certifierade enligt de etablerade standarder för miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet.

  1. Barnarbete (FN:s konvention om barns rättigheter, ILO:s konventioner 138, 182 och 79, ILO:s rekommendation 146)

Sortify tolererar inte barnarbete i någon form hos sina leverantörer och underleverantörer.

Om inte annat anges av lokala lagar, betraktas individer under 15 år som barn och de under 18 år som unga.

Leverantörer som anställer personer mellan 15 och 18 år får inte låta dessa utföra farligt arbete, inklusive nattarbete, i enlighet med ILO:s konvention nr 138 om minimiålder för arbete.

Om barn är anställda som lärlingar enligt lokal lagstiftning, måste arbetsgivaren skydda dem mot ekonomisk

 exploatering genom ersättning för utfört arbete samt säkerställa barnets skolgång.

  1. Tvångsarbete

Ingen form av tvångsarbete eller slavarbete som är definierat i ILO konventionen nr. 29 och 105 är tillåtet.

All form av bestraffning, eller hot om det, muntliga kränkningar, sexuella eller andra trakasserier, är oacceptabla.

  1. Föreningsfrihet (ILO:s konvention 87, 98, 135 och 154)

Sortify och dess leverantörer ska respektera anställdas rättighet att ansluta till eller bilda egna fackföreningar för att kunna förhandla kollektivt.

  1. Diskriminering (ILO:s konventioner 100 och 111 och FN:s kvinnodiskrimineringskonvention)

Sortify accepterar inga former av diskriminering när det gäller lön, befordran, anställning eller uppsägning baserat på kön, ålder, religion, sexuell läggning, politisk övertygelse, mm.

  1. Arbetsmiljö

Arbetsgivaren skall erbjuda sund och säker arbetsmiljö. Det ska finnas tillgång till sanitära anläggningar, bra ventilation, rent dricksvatten.

Leverantörer ska ha upprättade rutiner för att förhindra arbetsskador och minimera arbetsrelaterade olyckor.

  1. Lön (ILO:s konvention 131) och arbetstid (ILO:s konventioner 1 och 14)

Löner samt ersättning för övertid ska följa nationell lagstiftning och eventuellt kollektivavtal. Lönen ska täcka levnadsomkostnader samt även ge utrymme för disponibel inkomst.

Lönen skall betalas i tid.

Arbetstid, raster, semester ska regleras av nationell lagstiftning.

Alla anställda har rätt till sjukskrivning och rätt att ta ut föräldraledighet.

Löneavdrag som bestraffning är oacceptabelt.

  1. Miljöansvar

Miljöansvaret och miljöarbete ska bedömas med hänsyn till hela produktions- och distributionskedjan från råvara till försäljning av en färdig produkt.

Både Sortify och leverantörskedjan ska följa gällande nationell och internationell miljölagstiftning och jobba för att minska utsläppen av växthusgaser samt effektivisera resursförbrukning.

  1. Anti-korruption

Sortify förbinder sig att upprätthålla högsta standard för integritet och transparens i våra affärstransaktioner.

All form av korruption, penningtvätt, mutor anses vara otillåten. Våra leverantörer bör därför ha effektiva rutiner för att förhindra sådan olaglig konkurrensinskränkning.

  1. Uppföljning och efterlevnad

Sortify förväntar sig att alla leverantörer och samarbetspartners delar våra principer och är villiga att efterleva denna kod. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga åtgärder, inklusive avslutande av affärsrelationer, om en part inte uppfyller dessa standarder

Vi kan komma att vid behov genomföra granskningar och bedömningar för att säkerställa att denna kod efterlevs både internt och i våra affärsrelationer.

Denna kod är ett levande dokument och kan komma att revideras och uppdateras för att spegla nya lagkrav, branschstandarder och företagets interna policys.